Miljövänliga veckan 2018 – Vill du vara med?

Vecka 40 är det åter dags för miljövänliga veckan. I år är temat ”Ta vara på det du har”.

Föreningen har bildat en arbetsgrupp som ska planera aktiviteter för veckan och gruppen har sitt första möte 5 september kl. 17:00 hemma hos Liv Jofjäll. Vi träffas 16:30 vid Musikskolan i Kil för samåkning.

Alla är välkomna!

Årsmöte 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I KILS NATURSKYDDSFÖRENING 2018-03- 12 KL 19.00
I CAFE´FREJA FRYKSTA JVG-STN I KIL. VÄLKOMMEN!

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse till stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande vid stämman
5. Val av sekreterare vid stämman
6. Val av två protokollsjusterare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående (2017) års förvaltning
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och mandatperiod för dessa
12. Val av ordförande för 1 år i kretsen, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av två revisorer
15. Val av valberedning
16. Förslag till verksamhetsplan för år 2018
17. Val av 4 ombud till Länsstämman 2018-04- 22 i Karlstad
18. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Riksstämman 2018 i Uppsala
19. Inkomna motioner.
20. Kom gärna med förslag till programaktiviteter.
21. Övrigt
22. Stämman avslutas
23. Fika med smörgås

Efter årsmötet samlas styrelsen för konstituering och bestämmer datum för
nästa sammanträde.

Skrivet av Kurt Andersson 2018-01- 29

 

Läs Medlemsbrevet här

 

Yttrande över förslag till ÖP 2018-01-04