Verksamhetsberättelse 2017

KILS NATURSKYDDSFÖRENING Sidan 1 av 2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Kretsen hade totalt 211 medlemmar i slutet av verksamhetsår 2017.
Styrelseledamöter var Anders Ramefelt, Ulla Mortensen, Ragnhild Johansson, Stig Larsson, Ewert
Axelsson, Kurt Andersson och Mikael Sundeman.
Kretsen har haft rullande ordförandeskap och även rullande sekreteraruppgift. Ewert Axelsson har
varit kassör.
Pontus Bernard och Birgitta Thore´n har varit revisorer.
Årsmöte hölls 2017-03- 23 i Cafe´ Freja.
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden. Programarbetet och valberedningsarbetet har
inkluderats i styrelsearbetet.
Föreningen har mottagit kommunala planärenden,läst och arbetat med förslaget till ny Översiktsplan
med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för Kils kommun och skickat in ett .
yttrande om detta.
Vid rikskonferensen i Skövde representerades Kils Naturskyddsförening av Anders Ramefelt och
Ewert Axelsson. Tyvärr hade vi ingen representant på länsstämma i Karlstad. Kurt Andersson har
deltagit på Norsälvens vattenråds arbetsmöten
Föreningen har utfört tillsyn av Lövenstrandsleden och fågeltornet vid Norra Hyn tre gånger under
året enligt avtal med Kils kommun och erhållit ersättning för detta.

Styrelsen har verkställt årsmötets beslut och gett 5000 kronor vardera till Greenpeace och Läkare
Utan Gränser.
Genomförda programaktiviteter som har publicerats i Kils annonsblad, på kommunens hemsida
kalendariet, på display i centrum samt på föreningens egen hemsida:
22/5 Vårfåglar vid Norra Hyn. Då vi också avtackade Roger Nordahl för hans mångåriga
styrelsearbetet.
1/6 Temakväll  i samarbete med Integrationsföreningen. Program för immigranter om
allemansrätten.
30/09 Fisketur för ensamkommande pojkar tillsamman med föreningen Integration Kil.
2/10 Miljövänliga veckan, vecka 40, med tema Fräsch På Riktigt och uppmaning att rensa i
badrumsskåpet samt välja Bra Miljöval Produkter.
Utdelning av föreningens info om ovanstående i några butiker i Kil samt ”bokbord” med
samma tema på COOP och ICA.
3/12 Skyltsöndagen på Storgatan i Kil med utdelning av fröpåsar och utlottning av holkar.
Kretsens inkomster utgörs av:
Del av medlemsavgifterna som erhålls från riksorganisationen och baseras på kretsens
medlemsantal, administrativa kommunala bidraget och ersättning från kommunen för tillsyn av
vandringsleden i Lövenstrandsområdet och tillsyn av fågeltornet vid Norra Hyn.
På föreningens plusgirokonto finns 26 227,00 kr och på bankkonto 66 162,79 kronor.

KILS NATURSKYDDSFÖRENING Sidan 2 av 2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Föreningens hemsideadress på riksnivå är naturskyddsforeningen.se. Längst ned på sidan finns
länkar till naturskyddsföreningen på din ort.
Kilskretsens hemsideadress är kil.naturskyddsforeningen.se

Styrelsen för Kils Naturskyddsförening tackar alla sina medlemmar för det gångna året.
Skrivet av Kurt Andersson 20180129.
Anders Ramefelt, Ragnhild Johansson, Ulla Mortensen, Mikael Sundeman,
Stig Larsson, Ewert Axelsson, Kurt Andersson